Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TEZET Business Gifts bv

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Tezet Business Gifts B.V., gevestigd te Duiven, bij de uitvoering van opdrachten afkomstig van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Tezet Business Gifts.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: Tezet Business Gift B.V. te Duiven.

Koper: consument of niet-consument, die aan gebruiker een opdracht geeft.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte,  overeenkomst en levering tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met derden die door de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingezet, tenzij op de overeenkomsten met derden de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing zijn.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat voor gebruiker geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
De door gebruiker uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, conform het aanbod, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Gebruiker kan niet aan zijn offerte(s) of aanbieding(en) worden gehouden indien koper redelijkerwijs begrijpt of kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het juist en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn/worden verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van de door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Íncoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 6. Levertijd

Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de gebruiker zijn.

 

Artikel 7. Deelleveringen en meer/minder leveringen en wijzigen aantal

a) Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
b) de met, voor de koper, bedrukte artikelen met het logo en/of tekst van de koper is een meer/minder levering van 10% mogelijk.
c) Verhogen van het bestelde aantal is altijd mogelijk. Tot 2 weken voor levering is dit kosteloos. Bij ophoging korter dan 2 weken voor levering worden dezelfde kosten in rekening gebracht als bij een gewone bestelling. Verlaging van het bestelde aantal is niet mogelijk
d) Indien gebruiker de levering zonder tegenbericht niet op de afgesproken datum kan afleveren dan wordt de 2de keer leveren nogmaals extra in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door de gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Monsters worden verstrekt op kosten van koper.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk schriftelijk en buitengerechtelijk ontbonden worden:
a) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in ieder geval is hier sprake van wanneer surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor/door koper.

b) Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
 
In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. Gebruiker is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien zich omstandigheden voor doen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Garantie

De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Indien de zaak niet voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen heeft de koper recht op herstel van de zaak.
Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies dan wel een ander gebruik dan waarvoor de producten bestemd zijn. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 Breukgevoelige seizoensartikelen, zoals chocoladeletters, banketletters, speculaaspoppen en Paaseieren etc. zijn zeer breukgevoelig. Hiervoor geldt geen 100% breukgarantie.

Voor bedrukte ceramische artikelen geldt dat er een breukverzekering wordt afgesloten van 3% van het totaalbedrag. Deze wordt aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
Door gebruiker geleverde zaken, die onder het hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud vallen,  mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerst verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
Of de juiste zaken zijn geleverd;
Of de afgeleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen of normen die aan de geleverde zaken gesteld mogen worden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking of na het tijdstip waarop koper deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en op kosten van de koper aan gebruiker worden geretourneerd.

 

Artikel 14. Prijs/Prijsverhoging

a)Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door gebruiker afgegeven prijzen: in Nederlandse valuta exclusief btw en exclusief transportkosten. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden
b) Als de BTW wijzigt, dan zal gebruiker het BTW percentage hanteren zoals die geldt op het moment van factureren.
  
Artikel 15. Emballage

De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na ontvangst leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

a) Na bestelling van seizoensgerelateerde artikelen ontvangt koper binnen 5 werkdagen een bevestiging/factuur en gelden er de volgende betalingsvoorwaarden:
Pasengerelateerde artikelen: betalen voor goede vrijdag van dat jaar.
Sinterklaasgerelateerde artikelen: betalen voor 1 december van dat jaar.
Kerstgerelateerde artikelen: betalen voor 21 december van dat jaar.

b) Voor andere artikelen geldt dat betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

c) Indien van toepassing, behoudt gebruiker zich het recht om bij een voor gebruiker onbekende partij, betaling voor levering te vragen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a B.W. hoger is, in welk geval deze wettelijke handelsrente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Gebruiker is te allen tijde bevoegd van koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien koper hiertoe niet overgaat, is koper  bevoegd de uitvoering van het met hem overeengekomene op te schorten. 

 

Artikel 17. Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en worden vermeerderd met € 25 registratiekosten, ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk indien:
Sprake is van een inbreuk op de in artikel 11 van deze voorwaarden afgegeven garantie.
De schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.
De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor
-  bij de koper of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door gebruiker ingeschakelde hulppersonen;
-  bij koper of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van koper, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door gebruiker, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker  of diens leidinggevende werknemers;
-  beschadiging of tenietgaan van zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens gebruiker, de koper of derden.

 

Artikel 19. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en gebruiker, in geval de rechter bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.
Gebruiker blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

Artikel 23. Algemene voorwaarden t.b.v. leveringen voor Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en Zomerpakketten

Eigen samenstelling: In overleg bestaat de mogelijkheid om pakketten met een aangepaste inhoud te leveren. Toevoegen eigen artikel of gedichten: Vraag naar de mogelijkheden. Offerte op aanvraag.
Bezorgkosten: Vanaf € 250,00 excl. BTW wordt franco huis geleverd op 1 adres in Nederland op de begane grond m.u.v. de eilanden.
Voor zendingen onder € 250,00 geldt een transportbijdrage (tenzij afgehaald in Duiven)

Voor België gelden andere tarieven, deze tref je aan in het infoblok in de winkelmand.
Bezorgen individuele pakketten: Voor het verzendklaar maken en eventueel bezorgen van pakketten aan individuele adressen: offerte op aanvraag.
Orderbevestiging: Na uw bestelling ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging.
Betaling: Bij uw bevestiging ontvangt u tevens uw factuur. Deze moet uiterlijk 1 december (Sinterklaas), 21 december (Kerst) of de vrijdag voor Pasen (Pasen) zijn voldaan.
Opmerking: Wij geven veel aandacht aan transportverpakking. Maar enkele artikelen, zoals o.a. de Poppa, Lettro en sommige Paaseieren en Kerstartikelen zijn gevoelig voor breuk. Hierop kunnen we geen 100% breukvrij garantie geven. De smaak blijft echter wel 100%.
Voorbehoud: Prijzen en inhoud zijn onder voorbehoud. Grote wijzigingen altijd in overleg. In samengestelde pakketten kunnen zich door omstandigheden kleine wijzigingen in de samenstelling voordoen. Deze wijzigingen moeten echter van gelijke waarde zijn als voorgesteld in de folder, offerte of website.
Uitgesloten van retour sturen van artikelen zijn artikelen die speciaal voor koper zijn geproduceerd, artikelen met een logo- of tekstopdruk speciaal voor de koper en artikelen/pakketten die eetbare producten bevatten met een beperkte houdbaarheid of seizoensgebonden zijn.
Leveringsvoorwaarden: Indien niet anders vermeldt gelden de voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zoals hiervoor vermeld.